SZEROKOPASMOWI SĄ PRZYSZŁOŚCIOWI

Wraz z początkiem roku szkolnego rozpoczęliśmy rekrutację do II cyklu projektu. Rekrutacja prowadzona jest pośród uczniów dwóch szkół z woj. pomorskiego:

1.Zespół Szkół Łączności w Gdańsku
2. Zespół Szkół Ponadgimanzjalnych nr 2 z Wejherowa
W ramach II cyklu projektu uczniowie powyższych szkół uczęszczać będą na zajęcia w ramach nowej specjalizacji: technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej. Ponadto będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu: programu AutoCAD, szkolenia na uprawnienia typu E1 do 1 kV (SEP) i Prawa telekomunikacyjnego. Wezmą również udział w wyjeździe na Targi Anga do Niemiec w czerwcu 2015, oraz w wizytach studyjnych w firmach zrzeszonych w PIKE i Pomorskim Klastrze ICT Interizon. Dodatkowym atutem dla uczestników projektu jest możliwość odbycia praktyk zawodowych w firmach branżowych.


Realizacja II cyklu projektu potrwa do 30.06.2015 r.
Regulamin oraz deklaracja uczestnictwa w projekcie dostępna jest u Koordynatorów Szkolnych.



Opis projektu edukacyjnego realizowanego przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej oraz Polską Fundację Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej Piksel przy współpracy partnerów z województwa pomorskiego

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej wraz z Polską Fundacją Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL, wykorzystując swoje dwudziestoletnie doświadczenie na polu działalności telekomunikacyjnej podjęły w 2012 roku działania zmierzające do podniesienia kwalifikacji i wykształcenia przyszłych kadr technicznych dla branży szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.

Działania te są odpowiedzią na zapotrzebowanie operatorów zrzeszonych w PIKE, którzy widzą potrzebę systematycznego kształcenia swojej kadry zaangażowanej zarówno w prace projektowe jak i rozwojowe swoich sieci telewizji kablowych, a także oczekują na młodą wysokowykwalifikowaną kadrę techniczną.

 

Do współpracy w tym zakresie wytypowano Zespól Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wejherowie. Wybór szkół województwa pomorskiego do realizacji pilotażowego projektu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej podyktowany był tym, iż obszar Trójmiasta posiada ogromny potencjał związany z szerokopasmową komunikacją elektroniczną. W Trójmieście główne siedziby ma dwóch największych producentów urządzeń elektronicznych dedykowanych dla sieci telekomunikacyjnych – firma Vector oraz Telkom-Telmor, a także siedziby i przedstawicielstwa mają najwięksi w kraju operatorzy usług telekomunikacyjnych: Multimedia, Vectra oraz UPC.

Podjęta współpraca zaowocowała podpisaniem porozumienia czterostronnego pomiędzy PIKE, PIKSEL, Zespołem Szkół Łączności w Gdańsku, Zespołem Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 2 w Wejherowie dotyczącego: wykształcenia przyszłych kadr technicznych dla branży szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, stałego podnoszenia wiedzy i umiejętności pracowników technicznych i administracyjnych zatrudnionych w przedsiębiorstwach operatorów telewizji kablowych, monitorowania postępu technicznego i technologicznego branży telekomunikacyjnej oraz systematycznego porządkowania i upowszechniania tej wiedzy.

Uroczystość podpisania porozumienia miała miejsce w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku w dniu 7 listopada 2012 w obecności władz kuratorium, przedstawicieli wydziałów edukacji urzędów miejskich obu miast, przedstawicieli uczelni wyższych Trójmiasta oraz przedstawicieli przedsiębiorców. Podpisane porozumienie ma charakter otwarty i mogą do niego przystępować kolejni partnerzy chcący realizować idee porozumienia.

W czasie podpisania porozumienia oświadczenia o przystąpieniu do niego podpisały również następujące firmy: Vectra, Vector, Telewizja Kablowa Chopin z Wejherowa.

Powołano zespół do realizacji pilotażowego projektu dotyczącego kształcenia techników w szkołach o profilu łączności o specjalności: technik szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej planuje po zakończeniu tego pilotażowego projektu rozszerzenie go na kolejne zainteresowane takimi działaniami regiony Polski. W pracach zespołu biorą udział przedstawiciele następujących szkół i firm z terenu Trójmiasta:

- Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2 w Wejherowie

- Firmy Vector

- Firmy Vectra

- Firmy Telkom-Telmor

- Telewizji Kablowej Chopin w Wejherowie

- przedstawiciele PIKE I PIKSEL

W wyniku prac zespołu określono zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych przyszłych techników, określono rodzaj wyposażenia laboratorium do zajęć praktycznych dla każdej ze szkół.

Nawiązano również w tym zakresie współpracę z organizacjami o podobnym do PIKE profilu działalności z USA i Niemiec, amerykańskim Stowarzyszeniem Inżynierów Telekomunikacji Szerokopasmowej SCTE, Stowarzyszeniem Operatorów Telewizji Kablowej Anga z Niemiec oraz niemieckim Instytutem Dibkom, posiadającym duże doświadczenie z zakresu szkolnictwa techników szerokopasmowej komunikacji elektronicznej. Kierownictwo Instytutu Dibkom zadeklarowało swoją pomoc i współpracę w zakresie przygotowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla polskich szkół. Dibkom, który posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie szkolenia kadry dla branży telekomunikacyjnej jest wielce zainteresowany współpracą i wykorzystaniem ich wiedzy i praktyki na bardzo korzystnych warunkach finansowych.

Mając na uwadze współpracę między PIKE, PIKSEL, amerykańską organizacją SCTE, stowarzyszeniem Anga oraz Instytutem Dibkom został w tej sprawie podpisany list intencyjny w czasie Konferencji ANGA w Kolonii w czerwcu 2013 roku.

Wdrożenie w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wejherowie kompleksowego programu rozwojowego szkoły ukierunkowanego na poprawę jakości i atrakcyjności kształcenia w zawodzie technik elektronik oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy we współpracy z pracodawcami skupionymi wokół PIKE, PIKSEL oraz Pomorskiego Klastra ICT przyczyni się do uzyskania wysokich kwalifikacji przyszłych absolwentów tych szkół, a jednocześnie przyszłych pracowników sektora szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.

2 września 2013 r. w czasie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego nastąpiło w obu szkołach uroczyste otwarcie pracowni dydaktycznych zajęć praktycznych, które umożliwią uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności z najnowszych technologii. Pracownie powstały przy współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi i producentami urządzeń dla tej branży. Główne uroczystości zostały zaplanowane w Zespole Szkół w Gdańsku, ale dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii cyfrowych oraz technik łączności elektronicznej, w uroczystości mogli uczestniczyć jednocześnie uczniowie obu Szkół.

Zaproszenie na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego przyjęli przedstawiciele władz województwa pomorskiego, Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, a także przedstawiciele europejskiego oddziału stowarzyszenia STCE - CE, stowarzyszenia niemieckich operatorów kablowych Anga oraz Instytutu Dibkom.

Dzięki zaangażowaniu szkół i przyszłych pracodawców absolwenci obu szkół spełnią oczekiwania jakie stawia przed nimi współczesny rynek pracy. Objęcie patronatem kształcenia zawodowego przez PIKE i PIKSEL Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wejherowie będzie mogło służyć przykładem dla innych szkół zawodowych.

Realizowany przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej wspólnie z partnerami z województwa pomorskiego projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz przybliżenia technik i technologii cyfryzacji.

 

Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej Piksel działając w imieniu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego wniosek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego o dofinansowanie pt.

"SZEROKOPASMOWI SĄ PRZYSZŁOŚCIOWI! Nowe kwalifikacje w 2 placówkach kształcenia technicznego w woj. pomorskim- specjalizacja technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej". Podpisanie umowy mało miejsce 31 marca 2014 roku, przy czym realizacja projektu rozpora się 1lipca 2013 roku.

Projekt realizowany jest przez Fundację Piksel w partnerstwie z:

- Zespołem Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Gdańskiej w Gdańsku z Gdańska

- Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” z Wejherowa

- Fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia z Gdańska.


Koordynatorem Projektu jest Ewa Michalska.

Złota PIKE

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej cyklicznie organizuje konkurs, w którym zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują prestiżową nagrodę - Złotą PIKE.

... czytaj więcej

Ankieta

W jakim stopniu jesteś zainteresowany oglądaniem naziemnej cyfrowej telewizji (NTC)?

 

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej organizuje konferencje dla operatorów, nadawców, dystrybutorów sprzętu i programów TV.

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE) zrzesza około 130 firm stanowiących integralną część polskiego rynku mediów elektronicznych.

Konsorcjum Przyjazne Prawo Autorskie apeluje o przeprowadzenie jednej, kompleksowej nowelizacji ustawy, która uporządkuje rynek.


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/www/fundacjapiksel.pl/www/application/../data/session) in Unknown on line 0