Statut Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL, zwana dalszej treści Statutu „Fundacją”, ustanowiona przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, zwaną w dalszej treści Statutu „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Kingę Nałęcz w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, dnia 7 lipca 2006 r. za numerem repertorium 7427/2006, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z poźn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

 1. Siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§4

Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§5

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej „PIKSEL”.

§6

Fundacja może ustanowić i przyznawać osobom prawnym i fizycznym zasłużonym w realizacji celów obranych przez fundację:

 1. Odznakę: Zasłużony dla Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej „PIKSEL”.
 2. nagrody, wyróżnienia, dyplomy.

§7

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw łączności.

Rozdział II
CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§8

Celem Fundacji jest:

 1. popularyzacja idei komunikacji multimedialnej,
 2. działalność naukowa i oświatowa w dziedzinie komunikacji multimedialnej,
 3. inicjowanie i realizacja przedsięwzięć oraz programów wspierających rozwój gospodarczy w dziedzinie komunikacji elektronicznej,
 4. tworzenie forum wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem wiedzy o technikach multimedialnych,
 5. działanie na rzecz poprawy dostępności zewnętrznych środków finansowania dla przedsiębiorców, szczególnie działających w dziedzinie komunikacji elektronicznej.

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność edukacyjną, szczególnie poprzez organizowanie wykładów, seminariów i konferencji z udziałem przedstawicieli środowisk zawodowych i społecznych związanych z komunikacją elektroniczną i technikami multimedialnymi,
 2. Udzielanie merytorycznego wsparcia podmiotom podejmującym i prowadzącym działalność w dziedzinie komunikacji elektronicznej,
 3. Podejmowanie badań naukowych i wykonywanie ekspertyz w dziedzinie komunikacji elektronicznej,
 4. Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami - krajowymi i zagranicznymi - o celach zbieżnych z celami Fundacji,
 5. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów itp,
 6. Prowadzenie działalności wydawniczej,
 7. Pozyskiwanie wiedzy i doświadczeń zagranicznych podmiotów mających na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie efektywnego wykorzystywania usług telekomunikacyjnych,
 8. Organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów upowszechniających w społeczeństwie wiedzę o użyteczności nowoczesnych usług telekomunikacyjnych,
 9. Inicjowanie i realizacji programów kształcenia i szkolenia specjalistów różnych dziedzin dla potrzeb wszechstronnego rozwoju technik multimedialnych,
 10. Wspieranie działań przedsiębiorców mających na celu pozyskanie środków wpierających działalność w sektorze komunikacji elektronicznej,
 11. Organizowanie misji gospodarczych,
 12. Inne działania realizujące cele statutowe.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§10

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 50.000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 2. Majątek Fundacji stanowią także środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§12

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. subwencji i dotacji,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 6. wpływów z majątku ruchomego i nieruchomego i praw majątkowych - w szczególności z odsetek z rachunków bankowych, odsetek z lokat kapitałowych, dochodów ze zbycia udziałów lub akcji, dochodów z dywidend,
 7. innych wpływów i dochodów.

§13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wtedy, gdy w chwili składania tego oświadczenia, oczywiście wiadomo, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§14

Dochody pochodzące z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Rozdział IV
ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§15

 1. Organami Fundacji są:
  a) Rada Fundacji,
  b) Zarząd Fundacji.
 2. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji z funkcją Członka Zarządu Fundacji.
 3. Członkostwo w Radzie Fundacji lub Zarządzie Fundacji wygasa z chwilą upływu kadencji, śmierci, rezygnacji albo odwołania.

§16

 1. Rada Fundacji (zwana w dalszej treści Statutu „Radą”) liczy trzech Członków.
 2. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator. Fundator ma także prawo powołania i odwołania Członka Rady do pełnienia albo z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady.
 3. Kadencja Rady trwa trzy lata.
 4. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba, że Statut stanowi inaczej.
 5. Rada może uchwalić Regulamin, w którym sama określi szczegółowe zasady i tryb pracy.

§17

Do kompetencji Rady należy:

 1. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów Fundacji przedstawianych przez Zarząd,
 2. ocena bieżącej działalności Fundacji oraz nadzór nad pracą Zarządu,
 3. występowanie z wnioskami w zakresie działalności Fundacji,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
 5. zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji za poprzedni rok obrotowy, ustalanie wynagrodzeń Członków Zarządu Fundacji.

§18

 1. Zarząd Fundacji (zwany w dalszej treści Statutu „Zarządem”) składa się z trzech Członków w tym z Prezesa Zarządu.
 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. Fundator ma także prawo powołania i odwołania Członka Zarządu do pełnienia albo z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
 3. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
 4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu lub łącznie dwóch pozostałych członków Zarządu.
 5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba, że Statut stanowi inaczej.
 6. Rada może uchwalić Regulamin Zarządu, w którym określi szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu.
 7. Wszelkie umowy z Członkami Zarządu zawiera Fundator.

§19

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i zarządza jej majątkiem. Zarząd w szczególności:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 2. uchwala roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,
 3. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy oraz inne rozporządzenia na rzecz Fundacji,
 4. sporządza w odpowiednim terminie i przedstawia Radzie do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy,
 5. uczestniczy w posiedzeniach Rady, jeżeli zostanie przez Radę zaproszony,
 6. kieruje pracą Biura Fundacji,
 7. zawiera umowy o pracę z osobami świadczącymi pracę a także umowy cywilnoprawne z osobami wykonującymi zadania bądź zlecenia na rzecz Fundacji w Biurze Fundacji. W ramach kompetencji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zarząd ma prawo zawrzeć umowę w szczególności z dyrektorem Biura Fundacji oraz innymi osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Biurze,
 8. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania zarówno dla osób zatrudnionych w celu wykonywania działalności statutowej jak i zatrudnionych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§20

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji jej celów statutowych.

§21

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

 1. produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
 2. działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
 3. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
 4. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
 5. sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),
 6. sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
 7. sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
 8. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),
 9. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
 10. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
 11. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
 12. sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
 13. sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),
 14. sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.54.Z)
 15. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
 16. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
 17. działalność wydawnicza (PKD 58),
 18. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),
 19. nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60),
 20. telekomunikacja (PKD 61),
 21. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
 22. działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
 23. doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
 24. badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
 25. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
 26. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
 27. wynajem i dzierżawa (PKD 77),
 28. działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),
 29. działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79),
 30. działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
 31. edukacja (PKD 85),
 32. działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93).

§22

Z majątku i dochodów Fundacji, Zarząd przeznacza w miarę potrzeby na prowadzenie działalności gospodarczej środki nie mniejsze niż 1000 złotych i nie większe niż połowa funduszu założycielskiego Fundacji.

§23

Decyzję o podjęciu przez Fundację działalności gospodarczej oraz o rozmiarach i kierunkach takiej działalności podejmuje Rada Fundacji.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24

 1. Zmiany Statutu dokonuje Fundator.
 2. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, zostanie przekazany fundacjom bądź instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji. O przekazaniu majątku pozostałego po likwidacji, decyduje Fundator.

Złota PIKE

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej cyklicznie organizuje konkurs, w którym zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują prestiżową nagrodę - Złotą PIKE.

... czytaj więcej

Ankieta

W jakim stopniu jesteś zainteresowany oglądaniem naziemnej cyfrowej telewizji (NTC)?

 

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej organizuje konferencje dla operatorów, nadawców, dystrybutorów sprzętu i programów TV.

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE) zrzesza około 130 firm stanowiących integralną część polskiego rynku mediów elektronicznych.

Konsorcjum Przyjazne Prawo Autorskie apeluje o przeprowadzenie jednej, kompleksowej nowelizacji ustawy, która uporządkuje rynek.


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/www/fundacjapiksel.pl/www/application/../data/session) in Unknown on line 0